Privacybeleid

2023

VerzuimPartners BV 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van VerzuimPartners BV of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

Ondernemer: Barbara Versluis 

Onderneming: VerzuimPartners BV 

Bezoekadres: Aaksterveld 2 

4233 GC Ameide 

Nederland 

E-mail: info@verzuimpartners.nl 

Telefoonnummer: +31 (0) 85 8229 400 

KvK-nummer: 73763667 

VerzuimPartners BV is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. VerzuimPartners BV is verantwoordelijke in de zin van de AVG. VerzuimPartners BV is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens VerzuimPartners BV, waaronder https://www.verzuimpartners.nl. 

VerzuimPartners BV verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

De door VerzuimPartners BV opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VerzuimPartners BV. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VerzuimPartners BV om de overeenkomst uit te voeren.

VerzuimPartners BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt VerzuimPartners BV altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen. 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Door VerzuimPartners BV worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer en e-mailadres; 

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, ordernummer, telefoonnummer en/of e-mailadres; 

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres. 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt VerzuimPartners BV altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@verzuimpartners.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling; 

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst; 

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht; 

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte. 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan VerzuimPartners BV gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor VerzuimPartners BV, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. 

Voor het afhandelen van vragen en klachten wordt gebruik gemaakt van een externe klantenservice. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het afhandelen van vragen en klachten worden verstrekte aan de externe klachtenservice. 

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd. 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@verzuimpartners.nl.

Het staat VerzuimPartners BV vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VerzuimPartners BV ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van VerzuimPartners BV. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van VerzuimPartners BV. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VerzuimPartners BV. 

Informeren: 

– Klanten van VerzuimPartners BV worden bij het aangaan van de overeenkomst geïnformeerd over de Privacy Statement. Deze is opvraagbaar via de website verzuimpartners.nl. 

– Medewerkers worden bij het aangaan van de overeenkomst en via het personeelshandboek geïnformeerd over de Privacy Statement. Deze is opvraagbaar via de website verzuimpartners.nl.